ROT-AVDRAG

Sedan den 1:a januari år 2016 har subventionsgraden för ROT-avdrag sänkts. Den har gått från 50% av arbetskostnaden till 30%. Det är en ganska rejäl sänkning. Det tak på 50 000 kronor per person samt beskattningsår kvarstår dock som tidigare. Denna förändring får effekt för de personer som använder och gör mindre jobb med ROT-avdrag. För mer omfattande arbeten får dock detta ingen effekt.

Fördelar med ROT-avdraget

En fördel som kommit med ROT och RUT avdragen är att de bidrar till fler vita jobb. Närmare 90 % vill inte köpa ROT-tjänster svart enligt en undersökning från Skatteverket. En annan fördel är att ROT-avdrag ger än fler fördelar för kvinnor. Det blir allt vanligare att kvinnan står med på hus och liknande för att avdraget ska kunna utnyttjas.

Att tänka på

Direkt vid betalning får köparen sitt ROT-avdrag. Köparen ska alltså betala in sin del av arbetskostnaden till företaget, medan företaget sedan får begära ut resterande del från Skatteverket. Som köpare är det viktigt att tänka på att företagen ofta skriver in i kontrakt att köparen är skyldig att betala hela beloppet, plus eventuell ränta om företaget av någon anledning inte skulle få ut sin ersättning.

Om man vill använda sitt ROT-avdrag kan det vara bra att i god tid begära ut ett så kallat särskilt meddelande. Man begär detta från Skattemyndigheten. Detta dokument visar hur mycket skattereduktion en person redan har beviljats under året. Det kan också vara bra att tänka på att företag kan vilja ha delbetalningar och mycket korta betalningstider. Detta för att inte behöva få likviditetsbrist i företaget. Det är också därför de många gånger vill se hur mycket skattereduktion en köpare haft.

Summering av ROT-avdrag

Det blir allt mer vanligt att använda ROT-avdrag. Om man behöver göra en renovering eller liknande i hemmet kan man dra stor nytta av detta avdrag. Om man dessutom är två parter som står på huset kan varje part använda sin del av avdraget. Trots att detta avdra sänkts från 50 % till 30 % är det fortfarande lika populärt. Kanske beror det på att sänkningen främst drabbar mindre renoveringar. Detta avdrag ger flera fördelar. För det första minskas andelen svartjobb.

Rot-avdrag kan användas för takreparationer